Θεσμικό Πλαίσιο
Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤοκ) στο πλαίσιο του Άξονα 5 (ΕΚΤ) του ΕΠ "Κρήτη" 2014-2020