Αρχική Σελίδα arrow CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Μεσαράς arrow Ενδεικτικές Δράσεις Τοπικού Προγράμματος
Ενδεικτικές Δράσεις Τοπικού Προγράμματος Εκτύπωση E-mail
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΘΑ
ΜΕΤΡΟ  Τίτλος Μέτρου / Δράσης  Νομική Βάση 
 2 Εφαρμογή Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1303/2013, Κεφάλαιο IΙ, Άρθρα 32-35 και Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014, Κεφάλαιο IΙΙ, Άρθρα 58, 59, 60, 61, 62, 63
 3  Δραστηριότητες Συνεργασίας  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1303/2013, Κεφάλαιο IΙ, Άρθρα 32-35 και Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014, Κεφάλαιο IΙΙ, Άρθρ. 60, 61, 62, 64
 4  Δαπάνες Λειτουργίας και Συντονισμός  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1303/2013, Κεφάλαιο IΙ, Άρθρα 32-35 και Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014, Κεφάλαιο IΙΙ, Άρθρα 60, 61, 62

1. Δράσεις του Μέτρου 4.2: Εφαρμογή της Τοπικής Στρατηγικής Ανάπτυξης
Στο πλαίσιο του μέτρου περιλαμβάνονται 2 Δράσεις:
  • ΔΡΑΣΗ 1: Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών
  • ΔΡΑΣΗ 2: Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών

Η στρατηγική του κάθε τοπικού προγράμματος θα πρέπει να εστιάζει στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας. Το σύνολο των δράσεων που θα σχεδιαστούν πρέπει να είναι συνδεδεμένες με την τοπική στρατηγική και να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στους σχετικούς κανονισμούς που αφορούν στο ΕΤΘΑ, καθώς και του εγκεκριμένου ΕΠΑλΘ 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτό οι δημόσιου χαρακτήρα παρεμβάσεις δεν μπορούν να υπερβούν το 40% της Δημόσιας Δαπάνης του μέτρου 4.2.

ΔΡΑΣΗ 1: Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών
1. α. Επενδύσεις που συμβάλλουν στην διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων 
I. Ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014. Θα στηριχθούν ενέργειες κυρίως εποχιακής απασχόλησης με ιδιαίτερη έμφαση στον αλιευτικό τουρισμό. 
II. Διαφοροποίηση εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του άρθρου 63.1.β του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014, που συνδυάζεται με επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό. Στην περίπτωση αυτή οι δικαιούχοι δεν θα μπορούν να ξαναρχίσουν εκ νέου την άσκηση του αλιευτικού επαγγέλματος εντός προθεσμίας μικρότερης των 5 ετών μετά την καταβολή σε αυτούς της ενίσχυσης. 
Δικαιούχοι της δημόσιας ενίσχυσης είναι οι αλιείς, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία. Δύναται να χρηματοδοτηθούν δράσεις ίδρυσης και εκσυγχρονισμού πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (κατά την έννοια της 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής) από αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή που δραστηριοποιούνται σε αυτήν) με σκοπό τη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων καθώς και τη συμπλήρωση των εισοδημάτων τους.,
1.β. Επενδύσεις από μη αλιείς 
Οι επενδύσεις από μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή που δραστηριοποιούνται σε αυτήν) αφορούν σε ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Οδηγίας 2003/361/ΕΚ. Οι επενδύσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού τομέα της περιοχής (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση), αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη εσωτερικών υδάτων. 
Στη δράση αυτή, δύνανται να συμπεριληφθούν και ενέργειες οι οποίες είναι επιλέξιμες στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 εφόσον τεκμηριώνεται η ανάγκη χρηματοδότησής τους από την τοπική στρατηγική (προϋπόθεση του άρθρ. 63.2 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014). 
ΔΡΑΣΗ 2: Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών
Οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ενδεικτικά, μπορούν να χρηματοδοτηθούν:
α. Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή αλιείας/ υδατοκαλλιέργειας στην βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Επισημάνεται ότι θα πρέπει να τεκμηριωθεί η ανάγκη χρηματοδότησης τους από την τοπική στρατηγική (σύμφωνα με το άρθρο 63.2 Καν 508/ 2014)
β. Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας: όπως η δημιουργία θαλάσσιων πάρκων, η διευκόλυνση της διεξαγωγής δραστηριοτήτων κατάδυσης και παρατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, οι υποδομές μικρής κλίμακας για την ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, αξιοθέατων και μνημείων της φύσης ή του πολιτισμού (π.χ. σήμανση αξιοθέατων, μνημείων, θέσεις θέας) κλπ. Δεν επιτρέπονται παρεμβάσεις σε μνημεία αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού.
γ. Υποδομές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές: όπως αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση π.χ. παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε χώρους άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων (θέατρο, κινηματογράφος), ωδεία, βιβλιοθήκες και γενικώς βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων. 
Δικαιούχοι της δράσης 2 είναι οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και οι εταιρείες τους, καθώς και συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή του περιβαλλοντικού τομέα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων για τις δράσεις 1.α.II, 1.β. και δράσεις 2 α, β και γ μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000 €. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ενεργειών καινοτομίας, ισχύουν οι ορισμοί της παραγράφου 4.1.4.  Για πράξεις οι οποίες αφορούν σε άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των  50.000 € για δημόσιου χαρακτήρα έργα και το ποσό των 100.000 € για ιδιωτικού χαρακτήρα έργα.
Τα ποσοστά στήριξης θα αφορούν σε κάθε κατηγορία ενέργειας που θα περιγράφεται στην τοπική στρατηγική. Παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ΟΤΔ να προσαρμόζει αιτιολογημένα, βάσει της στρατηγικής σημασίας της κάθε παρέμβασης, τα ποσοστά ενίσχυσης έως και του ανώτατου επιτρεπτού ορίου.  
Α) Για παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στην τοπική στρατηγική και αφορούν σε ενέργειες που καλύπτονται από το άρθρο 42 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ ισχύουν, κατ’ ανώτατο, τα ποσοστά και ύψη ενίσχυσης που περιγράφονται στο Κανονισμό (ΕΕ) 508/2014.
Β) Για παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στην τοπική στρατηγική και αφορούν σε ενέργειες κρατικών ενισχύσεων, ισχύουν, κατ’ ανώτατο, τα ποσοστά και ύψη ενίσχυσης, που περιγράφονται στα σχετικά με τις παρεμβάσεις άρθρα, των Κανονισμών (ΕΕ) 1388/2014, 651/2014 ή 1407/2013 ανάλογα. 

2. Δράσεις του Μέτρου 4.3: Διαπεριφερειακή - διακρατική συνεργασίας μεταξύ αλιευτικών περιοχών μέσω της δικτύωσης και διάδοσης βέλτιστων πρακτικών
Στο πλαίσιο του μέτρου 4.3. θα χρηματοδοτηθούν δράσεις διαπεριφερειακής (συνεργασίες στο εσωτερικό της χώρας) και διακρατικής συνεργασίας (συνεργασία μεταξύ περιοχών της χώρας με περιοχές άλλων κρατών μελών ή τρίτων χωρών για την εφαρμογή κοινής δράσης) μεταξύ αλιευτικών περιοχών, οι οποίες θα υλοποιηθούν από τις Ο.Τ.Δ. Αλιείας με σκοπό τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών που συνδέονται άμεσα με τους στόχους της διαφοροποίησης των αλιευτικών περιοχών, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους κλπ. 
Κατ’ αντιστοιχία με το υπο-μέτρο 19.3 του ΠΑΑ, τα σχέδια συνεργασίας πρέπει να συνάδουν με τις τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές των περιοχών παρέμβασης των εταίρων, να αποτυπώνουν διακριτούς και μετρήσιμους στόχους, καθώς και να αποδεικνύεται η διάχυση των αποτελεσμάτων του σχεδίου στον τοπικό πληθυσμό. Τα οφέλη των σχεδίων συνεργασίας μπορούν να έχουν επιπτώσεις / αποτελέσματα και σε περιοχές εκτός της περιοχής εφαρμογής των εγκεκριμένων τοπικών προγραμμάτων. Είναι υποχρεωτικό η κάθε υποβαλλόμενη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης να περιέχει τουλάχιστον ένα προσχέδιο διατοπικής ή διακρατικής συνεργασίας.

3. Δράσεις του Μέτρου 4.4: Λειτουργικά Έξοδα 
Το μέτρο αφορά τις δαπάνες της Ομάδας Τοπικής Δράσης που θα εγκριθούν