Αρχική Σελίδα arrow CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Μεσαράς arrow Προτεινόμενη Περιοχή Παρέμβασης
Προτεινόμενη Περιοχή Παρέμβασης Εκτύπωση E-mail
Περιοχές εφαρμογής Τ.Π. CLLD-LEADER του ΕΠΑλΘ
Για τις περιοχές εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEADER του ΕΠΑλΘ λαμβάνετε υπόψη το αρ. 3 του Καν. (ΕΕ) 508/2014, όπου ως «περιοχή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» νοείται μια περιοχή η οποία βρέχεται από θάλασσα, ποταμό ή λίμνη ή περιλαμβάνει τεχνητές λίμνες ή λεκάνη ποταμού και στην οποία ουσιαστικό ποσοστό του πληθυσμού απασχολείται στον τομέα της αλιείας ή της υδατοκαλλιέργειας, είναι δηλαδή λειτουργικά συνεκτική από γεωγραφική, οικονομική και κοινωνική άποψη.
Όσες στρατηγικές αιτούνται χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ θα πρέπει να τεκμηριώσουν, με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, την εξάρτηση των προτεινόμενων περιοχών  από την αλιεία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφ. 5.1.2. του ΕΠΑλΘ 2014-2020. Οι περιοχές αυτές πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
  • Έκταση: Μία περιοχή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας η οποία επιλέγεται για την παροχή ενίσχυσης πρέπει να είναι περιορισμένης έκτασης και κατά κανόνα μικρότερη από μία περιοχή του επιπέδου NUTS III (Νομός) δηλαδή, η γεωγραφική έκταση της (αθροιστικά) να μη ξεπερνάει τα 6.000 τετρ. χιλ.
  • Εύρος παράκτιας ζώνης: Οι παράκτιες ζώνες των ηπειρωτικών περιοχών και των μεγάλων νησιών, κατά κανόνα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 10 χιλιόμετρα από την ακτή ή τα 5 χιλιόμετρα από το όριο ποταμού, λίμνης ή λιμνοθάλασσας (η μέτρηση γίνεται σε ευθεία γραμμή σε κάτοψη της μηκοτομής).
  • Εξάρτηση από την αλιεία: Η απασχόληση στον κλάδο ‘αλιεία και υδατοκαλλιέργεια’ (απογραφή 2011) προς τη συνολική απασχόληση των περιοχών ‘αλιείας και υδατοκαλλιέργειας’ πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 0,36%.
Οι περιοχές αυτές μπορούν να εντοπίζονται: i) Στα νησιά της χώρας, ιδιαίτερα τα μικρά, όπου η αλιευτική περιοχή μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα του ενός μικρών νησιών (ή τμήματα ενός ή περισσοτέρων νησιών) ii) Στις παράκτιες ζώνες των μεγάλων νησιών (ή τμήματα ενός ή περισσοτέρων νησιών) και των ηπειρωτικών περιοχών, iii) Στις παραλίμνιες και παραποτάμιες περιοχές.
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις όπου ο φορέας θα αιτηθεί ενίσχυση και από το ΕΠΑλΘ θα πρέπει να πληρούν και τις προϋποθέσεις του άρθρου 61 παρ. 3β & 4 του Καν. (ΕΕ) 508/2014.
Ειδικότερα, για την εφαρμογή της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020, θα επιλεγούν 10 περιοχές εφαρμογής σε περίπτωση μονοταμειακής προσέγγισης. Στις περιπτώσεις πολυταμειακής προσέγγισης δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των περιοχών «αλιείας και υδατοκαλλιέργειας». 
 
 
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΚΤΑΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 809,00 69,87
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 809,00 69,87
Τοπική Κοινότητα Αγίου Κυρίλλου 164,00 7,99
Τοπική Κοινότητα Απεσωκαρίου 103,00 3,32
Τοπική Κοινότητα Βασιλικής 236,00 19,84
Τοπική Κοινότητα Μιαμούς 306,00 38,72
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ  10.031,00 205,57
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΙΡΩΝ 2.236,00 109,30
Τοπική Κοινότητα Αληθινής 142,00 5,27
Τοπική Κοινότητα Αντισκαρίου 579,00 25,40
Τοπική Κοινότητα Πηγαϊδακίων 454,00 63,30
Τοπική Κοινότητα Πόμπιας 1.061,00 15,33
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 7.795,00 96,27
Δημοτική Κοινότητα Τυμπακίου 5.746,00 27,54
Τοπική Κοινότητα Καμηλαρίου 550,00 10,08
Τοπική Κοινότητα Κλήματος 250,00 13,02
Τοπική Κοινότητα Λαγολίου 54,00 5,07
Τοπική Κοινότητα Μαγαρικαρίου 435,00 18,16
Τοπική Κοινότητα Πιτσιδίων 760,00 22,40
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 10.840,00 275,44